Regulamin

Regulamin rejestracji zamówień w serwisie Chat4Support

Preambuła

Regulamin w chwili opublikowania został sprawdzony pod kątem zgodności z przepisami prawa jednakże w przypadku przyszłych jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy przepisami prawa a niniejszym regulaminem nadrzędne będą aktualnie obowiązujące przepisy prawa i ITL w pełni akceptuje tą nadrzędność i w pełni w zgodzie z prawem wypełni swoje obowiązki wynikające z tychże przepisów.

§ 1 Informacje ogólne
 

1. Serwis internetowy działający pod adresami WWW:
a. www.chat4support.pl
b. www.live-chat.com.pl

zwany w dalszej części regulaminu Serwisem lub C4S prowadzony jest przez:

 
ITLogic Spółka Cywilna
NIP: 1132704767; Regon 141261010
z siedzibą w Lublinie ul. Nałęczowska 51A

zwanego w dalszej części regulaminu ITL.

2. Każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot gospodarczy może dokonać zakupu w C4S i w dalszej części regulaminu zwana jest Klientem.

3. Regulamin dotyczący ogólnych warunków sprzedaży wyszczególnionych poniżej i stanowi umowę pomiędzy Klientem a ITL.

4. Licencje będące w ofercie C4S wycenione są w złotych polskich (PLN) i są to ceny netto + VAT tj. stosowny podatek VAT zostanie naliczony w trakcje składania zamówienia.

5. ITL zastrzega sobie prawo do zmian cen sprzedaży oraz promocji, jednakże w momencie potwierdzenia realizacji Zamówienia, wiążąca jest cena według jakiej Klient dokonał Zamówienia.

6. Oferta handlowa ważna jest na terenie całego kraju.

 

§ 2 Składanie Zamówień

1. Warunkiem niezbędnym do dokonania zakupów w C4S jest prawidłowe i dokładne wypełnienie formularza rejestracyjnego i zamówieniowego, w którym dane będą zgodne ze stanem faktycznym. Niezbędna jest również akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. Klient który dokona podstawowej rejestracji w C4S podając jedynie swój e-mail, login i hasło otrzymuje możliwość korzystania z usługi Chat4Support.

 
3. Klient może również złożyć zamówienie pocztą elektroniczną. Wystarczy przesłać e-mail na adres [email protected] zawierający wszystkie potrzebne dane do realizacji zamówienia czyli dane kontaktowe osoby zamawiającej, telefon kontaktowy, adres, wybrany pakiet Chat4Support, nazwę konta do której ma być przypisane konto premium i ilość oraz ewentualne dane do wystawienia faktury.


4. Z chwilą potwierdzenia realizacji Zamówienia dochodzi do zawarcia pełnoprawnej umowy sprzedaży, wymienionych w formularzu pakietów Chat4Support, pomiędzy ITL a Klientem.

5. Klient zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego albo adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.

6. Fakt złożenia Zamówienia przez Klienta zostanie automatycznie potwierdzony na adres e-mail podany przez Klienta niezwłocznie po jego złożeniu.

7. Klient, może zmienić Zamówienie w każdym momencie do chwili rozpoczęcia jego realizacji przez ITL.

9. ITL wystawia dowody zakupu w postaci faktur VAT zgodnie z danymi umieszczonymi przez Klienta w Zamówieniu.

 

 
§ 3 Płatności
 

1. Każdy Klient ma prawo wyboru dogodnej dla siebie formy płatności, zgodne z kanałami płatności udostępnionymi w C4S.

2. W chwili obecnej ITL umożliwia dokonanie płatności w C4S następującymi kanałami płatności:
a. bezpośredni przelew bankowy na konto ITL, przed wysyłką Zamówienia
b. gotówka w siedzibie ITL

3. Za potwierdzoną płatność przyjmuje się fakt wpływu środków na rachunek ITL.

 
4. Bez względu na wybrany sposób płatności nie zostaną doliczone żadne dodatkowe opłaty, czy prowizje z tym związane.
 
§ 4 Realizacja zamówienia
 

1. ITL w miarę możliwości będzie informował Klienta drogą elektroniczną o kolejnych etapach realizacji zamówienia a w tym:
• złożenie Zamówienia w C4S
• przyjęcie / anulowania Zamówienia przez ITL
• wpływ środków na konto ITL
• aktywacja zamówionego pakietu Chat4Support

2. Przyjęcie bądź odrzucenie Zamówienia jest uzależnione od potwierdzenia przez ITL prawidłowości wypełnienia danych w formularzach oraz od potwierdzenia wpływu środków na konto ITL.

3. ITL informuje, iż w wyjątkowych wypadkach terminy aktywacji zamówionych pakietów mogą ulec wydłużeniu z przyczyn nie leżących po stronie ITL, a leżących po stronie właściciela aplikacji Chat4Support t.j. CodingBest Software Company Limited. W przypadku przedłużającej się dostawy prosimy o bezzwłoczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 

§ 5 Zwrot towaru / odstąpienie od umowy
 

1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta -konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośredniego kosztu zwrotu produktu. Dokonuje tego poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Zasada ta ma zastosowanie przed aktywowaniem zamówionego pakietu usług.

3. Strony mają obowiązek zwrócić wzajemne świadczenia.

4. Zwrot wpłaconej przez Klienta wartości nastąpi w terminie do 14 dni na numer konta bankowego wskazany przez Klienta bądź w przypadku, gdy zapłata została dokonana za pośrednictwem systemu PayPal , przelewy 24, payu.pl , allpay.pl lub kartą płatniczą, zwrot może zostać dokonany odpowiednio poprzez każdy z tych systemów oraz na kartę płatniczą.
 
5. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w dokumencie: Prawo odstąpienia od umowy
 
§ 6 Ochrona danych osobowych
 

1. ITL gwarantuje swoim klientom zachowanie poufności danych osobowych, nie udostępnianie i nie odsprzedawanie jakichkolwiek danych osobom trzecim w myśl ustawy z dnia 29-08-1997 o ochronie danych osobowych oraz zgodnie unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych: General Data Protection Regulation (GDPR), czyli Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) obowiązującym od dnia 25.05.2018. Sposób zachowania prywatności klientów ITL został opisany w dokumencie Polityka Prywatności.

2. ITL posiada wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa dla zbioru danych osobowych Klientów, Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych Klientów oraz przetwarza dane w Data Center w pełni przestrzegającym przepisy prawa w zakresie danych osobowych.

3. Klienci mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych znajdujących się w bazie serwisu, poprzez kontak z obsługą C4S.

4. Wszystkie dane osobowe podawane podczas rejestracji Klienta są przechowywane i przetwarzane jedynie do działań handlowych ITL.

5. Rejestracja Klienta, złożenie zamówienia przez zarejestrowanego Klienta jest jednoznaczne ze zgodą Klienta na przechowanie i przetwarzanie przez ITL, danych osobowych zawartych w formularzach w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.

6. W przypadku realizacji zamówienia, Klient wyraża zgodę na przekazywanie niezbędnych danych podmiotom trzecim współpracującym z ITL przy realizacji Zamówienia zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa a w szczególności Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i/lub RODO np. firmom kurierskim oraz CodingBest Software Company Limited.

7. Wszystkie zgody opisane powyżej mogą być odwołane w każdym czasie.

 

§ 7 Prawa autorskie i odpowiedzialność
 

1. Logo Chat4Support, logo ITL, nazwa, wszelkie treści opublikowane na stronie C4S, wygląd strony oraz zdjęcia produktów stanowią własność ITL i są chronione prawem autorskim.

2. Jakiekolwiek użycie powyższych materiałów może nastąpić jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody ITL.

3. ITL informuje, iż właścicielem praw autorskich do oprogramowania C4S jest firma Coding Best International Limited zwany w dalszej części umowy CodingBest i zgodnie z zawartą umową z ITL, ustanowił ITL wyłącznym dystrybutorem praw licencyjnych na terenie Polski.

4. ITL nie jest jednak w żadnym wypadku właścicielem praw licencyjnych, a udzielenie praw licencyjnych stanowi umowę pomiędzy CodingBest a Zamawiającym, na mocy której określone są warunki użytkowania.

5. Pełna treść umowy licencyjnej jest prezentowana na etapie instalacji C4S i Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami udzielanej licencji przez CodingBest i akceptację określonych w niej zasad.

6. W ramach umowy dystrybucyjnej, CodingBest ustanowił ITL, dystrybutorem oprogramowania na terenie Polski i upoważnił ITL do przeprowadzenia technicznej operacji sprzedaży licencji na terenie Polski. W ramach tej umowy ITL jest upoważniona do wystawiania faktur za licencje, których udziela CodingBest.

7. W związku z powyższym ITL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za świadczenie usług przez CodingBest, ale służy wszelką pomocą w zakresie obsługi produktu, dla którego CodingBest udziela licencji.

8. ITL nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z nieprawidłowym działaniem lub nie działaniem C4S jak również w związku z opóźnieniami aktywacji/zasilenia konta w CodingBest.

§ 9 Pozostałe postanowienia
 
1. Regulamin nie powinien naruszać praw Klienta wynikających z żadnych przepisów prawa a w szczególności:
a. Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
b. Kodeksu cywilnego o sprzedaży, gwarancji i rękojmi,
c. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
d. Kodeksu dobrych praktyk.

2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy przepisami prawa a niniejszym regulaminem nadrzędne będą aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

3. ITL nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem rzeczy użytkowania systemu Chat4Support jak również nie odpowiada za Dane Osobowe gromadzone przez Klientów w systemie Chat4Support.

4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Zamówień w C4S rozstrzygać się będą w pierwszej kolejności polubownie poprzez porozumienie stron. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Ponadto Konsument chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane właściwemu sądowi zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego lub innych przepisów prawa.

INFO: Aktualna treść regulaminu obowiązuje od 01.08.2020 r.

Privacy Preference Center

Wymagane

Cookie są wykorzystywane do utrzymania sesji użytkownika oraz koszyka z zamówieniem.

__unam, _gat, _gid

Advertising

Analytityka

Cookie są wykorzystywane do analizy ruchu na stronie WWW w systemie Google Analytics.

_ga,

Chat4Support

Skrypty Cookies Chat4Suppprt są wykorzystywane na potrzeby monitoringu strony WWW oraz funkcjonalności "pro-aktywne" zaproszenia.

_C4vTag, ASP.NET_SessionId, PHPSESSID, _C4vId, __sharethis_cookie_test__, gdprprivacy_bar, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types], wordpress_google_apps_login